Cui disija

Sparagna Zarafina

I guai da pignata

Sapi megghju u pacciu

Frasi dialettali

Home Frasi dialettali